De blauwdruk

EIGEN ontwikkelt een blauwdruk voor het realiseren van energy hubs op bedrijventerreinen, gericht op het inpassen van grootschalige hernieuwbare energie.

De blauwdruk

De blauwdruk bestaat uit een systematisch uitgewerkt stappenplan dat vier fases omvat. Per fase worden complementaire EIGEN-tools ontwikkeld. Deze tools zijn modulair opgebouwd en voor de meeste bedrijventerreinen inzetbaar voor de ontwikkeling en implementatie van energy hubs.

De blauwdruk, gevalideerd aan een concrete case, kan aangepast worden naar andere toepassingsdomeinen zoals publieke gebouwen, smart cities en energy communities. 

De vier fases om te komen tot een energy hub

Fase 1

Verkennen

In deze fase wordt onderzocht met welke lokale omstandigheden rekening gehouden dient te worden én of er voldoende momentum bij bedrijven is om een voorloper van een energy hub, een ontwikkelbedrijf, op te zetten.

De situatie wordt op hoofdlijnen in kaart gebracht en gevisualiseerd. Er wordt geïnventariseerd welke waarde kan worden gecreëerd en welke pijn kan worden weggenomen. Daarnaast wordt gekeken welke ambities en investeringsbereidheid er zijn. Een beslisdocument ondersteunt bij de besluitvorming van bedrijven om te komen tot oprichting van een ontwikkelbedrijf.

Fase 2

Onderzoek en ontwerp

In deze fase komt men tot het beste haalbare ontwerp voor de realisatie van een energy hub. In eerste instantie wordt in kaart gebracht hoe groot de discrepantie tussen vraag en lokaal aanbod is en welke beperkingen er zijn vanuit het net. Hierna volgt de ontwikkeling van alternatieve scenario’s om de discrepantie op te lossen binnen de kaders van wet- en regelgeving.

Na een kostenvergelijking komt er een voorkeursvariant uitrollen, die verder wordt uitgewerkt inclusief specificaties die recht doen aan alle contractuele afspraken en eisen en verwachtingen. Het beslisdocument dat alles samenbrengt is feitelijk een businessplan voor het op te richten realisatiebedrijf.

Fase 3

Realiseren

In deze fase komt men tot realisatie van de energy hub ten behoeve van de inpassing van grootschalige opwek van elektrische energie uit hernieuwbare bronnen. De realisatie en inbedrijfstelling worden uitgevoerd door het realisatiebedrijf.

Fase 4

Exploiteren en instandhouding

Centraal in deze fase staat het exploiteren van de energy hub en de voortzetting  van de bedrijfsvoering. In deze fase wordt alles administratief en contractueel geregeld en geïmplementeerd.

Blauwdruk voor het realiseren van energy hubs op bedrijventerreinen

Hieronder vind je de blauwdruk voor het realiseren van energy hubs op bedrijventerreinen. Dit document beschrijft een integrale, innovatieve en schaalbare aanpak die nodig is om te komen tot de realisatie van energy hubs op bedrijventerreinen.

Download hier de blauwdruk.