De consortium
organisatie

Het EIGEN-project is een samenwerking tussen 16 partijen die zich ieder vanuit hun eigen expertise bezighouden met systeemoplossingen, gerelateerd aan de (inpassing van) grootschalige hernieuwbare opwek van elektriciteit.

Een slagvaardig consortium

Het EIGEN consortium vertegenwoordigt de volledige waardeketen van ontwikkelaars, probleemeigenaren en eindgebruikers. Met verschillende onderzoeksorganisaties die veel ervaring hebben in het testen en opschalen, een netbeheerder, meerdere ontwikkelaars van grootschalige opwek, (eind)gebruikers, technologieontwikkelaars en door het raadplegen van experts in het project wordt een slagvaardig consortium gesmeed om het projectdoel te bereiken.

Deze samenwerking faciliteert de ontwikkeling van vraaggestuurde oplossingen en draagt bij aan de grootschalige uitrol van de resultaten.

Subsidie van MOOI-SIGOHE

Het EIGEN-project wordt deels gesubsidieerd middels de ‘De MOOI-regeling Systeemoplossingen grootschalige opwekking hernieuwbare elektriciteit’ (MOOI SIGOHE). Deze regeling stimuleert de ontwikkeling van innovaties voor grootschalige opwekking van hernieuwbare elektriciteit. Het gaat daarbij om elektriciteit uit duurzaam opgewekte energie. De regeling geeft subsidie aan projecten die gericht zijn op ten minste één van de drie schakels uit de keten: transport en distributie, opslag en conversie, en gebruik. De MOOI-SIGOHE is onderdeel van de Topsector Energie-regelingen. De regeling wordt door RVO namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uitgevoerd.

Onderstaande partners maken deel uit van het EIGEN consortium.
Klik op de logo’s voor meer informatie over de partners.

Dep

Dep staat voor Duurzaam Energie Perspectief. Dep biedt oplossingen voor het energiesysteem van de toekomst. Ze kijkt hierbij naar het geheel van thema’s dat samenhangt met energie. Dat is een complexe en urgente puzzel, die Dep compleet maakt door de combinatie van technische kennis en creativiteit.

De bijdrage van Dep aan EIGEN zit zowel op proces als inhoud. Dep wil verschil maken door haar specifieke kennis en vaardigheden van innovatieve energietransitieprojecten in te brengen. Procesmatig betreft dit de coördinatie van de totstandkoming van (een deel van) de EIGEN-producten, zowel centraal strategisch als decentraal tactisch. Dep geeft sturing op inhoud aan het ontwikkelen van de EIGEN-producten voor de ontwerpfase en de realisatiefase van een energy hub.

De inhoudelijke bijdragen betreffen het maken van een profielendatabase waarmee men het elektriciteitsverbruik kan voorspellen voor een aantal bedrijfstakken. Daarnaast heeft Dep een handreiking opgesteld hoe een energy hub en een bedrijventerrein toekomstvast kunnen worden gemaakt door duurzaamheidsdoelstellingen op te nemen. Het betreft zowel energiedoelstellingen als doelstellingen op gebiedsniveau.

Voor Dep zelf is bijdragen aan EIGEN relevant omdat zij meer inzicht krijgt in invalshoeken en belangen van andere partijen en kennis en ervaring m.b.t. bedrijventerreinen kan uitbreiden. Tenslotte is het een kans om ook het netwerk verder uit te breiden.

Contactpersoon van Dep is Hans Rienks.


hans.rienks@dep.nl

Firan

Firan maakt de duurzame energie van de toekomst toegankelijk voor iedereen. Ze ontwikkelt, realiseert en exploiteert de infrastructuren voor warmte, koude, waterstof, duurzame gassen en zon- en windenergie die klaar zijn voor de wereld van morgen.

Als infraspecialist is Firan een betrouwbare partner om met energy hubs slimme combinaties te maken tussen opwek, opslag en verbruik. Haar Grid Control Platform analyseert, monitort, stuurt en beheert de infrastructuur en systemen voor decentrale elektriciteitsnetwerken die duurzame bronnen optimaal benutten. Daarmee leggen energy hubs de basis voor een gezonde businesscase voor projecten met duurzame energie, en komen nieuwe initiatieven sneller van de grond.

Het Grid Control Platform monitort de energiestromen binnen netwerken – van de productie en de opslag tot het gebruik – en maakt het mogelijk om vraag en aanbod steeds in balans te brengen.

Naast het Grid Control Platform draagt Firan bij aan EIGEN in de ontwikkeling van onderdelen uit de toolsuite in fase 2, inventarisatie en analyse van gegevens in fase 1, in meerdere fases werkt zij aan de 10-pager én de bedrijfsstructuur van een energy hub.

Firan is een dochteronderneming van Alliander.

Contactpersoon van Firan is Haike van de Vegte.


haike.van.de.vegte@firan.nl

Entrnce

ENTRNCE biedt een handelsplatform waarmee opwekkers en verbruikers direct elektriciteit met elkaar kunnen uitwisselen. Hiernaast biedt ze opwekkers en verbruikers laagdrempelig toegang tot energiemarkten. Dit met als doel het faciliteren van decentrale energiemarkten, zodat zoveel mogelijk opwek en verbruik lokaal op elkaar kan worden afgestemd en er optimaal gebruik kan worden gemaakt van de beschikbare elektriciteitsinfrastructuur.

Binnen EIGEN zorgt ENTRNCE er daarmee voor dat partijen binnen een energyhub onderling energie kunnen uitwisselen. Hiermee stellen ze partijen binnen de energyhub in staat om de gezamenlijke vraag zoveel mogelijk, in de tijd, af te stemmen op de beschikbare lokale opwek. Op momenten van de dag zullen overschotten en tekorten via ENTRNCE kunnen worden verhandeld op de elektriciteitsmarkten.

Naast dit handelsplatform brengt ENTRNCE ook haar kennis van het energiesysteem in, zodat meer partijen slimme oplossingen kunnen ontwikkelen die helpen bij de totstandkoming van decentrale energiemarkten. En zo uiteindelijk helpen om efficiënter gebruik te maken van de beschikbare elektriciteitsinfrastructuur. ENTRNCE is een dochteronderneming van Alliander.

Contactpersoon van ENTRNCE is Stefan Koppers.


stefan.koppers@entrnce.com

Liander

Liander is een netbeheerder, actief in zes regio’s in Nederland. Het belang van Liander in EIGEN is het testen van en ervaring opdoen met energy hubs als oplossing om grootschalige opgewekte hernieuwbare energie lokaal in te passen en congestie van het centrale net te adresseren. Voor EIGEN is Lianders deelname belangrijk, omdat zij als één van de probleemeigenaren de (technische) randvoorwaarden van de energy hubs moet stellen om de koppeling met het gereguleerde net te kunnen maken.

Liander is een dochteronderneming van Alliander. Alliander is integraal bij de activiteiten van het project betrokken, waarbij Liander vanuit haar eigen expertise bijdraagt aan de resultaten. Een belangrijk verschil is aanwezig tussen Liander (vanuit haar gereguleerde taken) en de commerciële dochterondernemingen van Alliander. Liander focust zich specifiek op vraagstukken rondom het gereguleerde net, terwijl de andere entiteiten zich voornamelijk focussen op de commerciële toepassing en optimalisatie van de energy hub in het decentrale net.

Contactpersoon van Liander is Frits Wattjes.


frits.wattjes@alliander.com

University of Twente

Vanuit Universiteit Twente zijn de vakgroepen Energy Systems Integration en Energy Systems betrokken bij EIGEN. Deze twee groepen onderzoeken technieken en methodes om hernieuwbare energie te implementeren in het huidige energiesysteem via verschillende energiedragers met het doel om rendement te verhogen en kosten, emissies en energieverliezen te minimaliseren.  

Voor EIGEN is deelname van Universiteit Twente belangrijk vanwege de sterke kennispositie op het gebied van microgrids, energiemanagement in gebouwen en integratie van hernieuwbare energie in energiesysteem (waaronder electrolysers).  De universiteit heeft een technische (modelmatige) inbreng in EIGEN en is betrokken bij de onderwerpen grootschalige hernieuwbare opwerk en distributie in het gereguleerde domein. Ook draagt de Universiteit Twente in sterke mate bij aan het ontwikkelen, modelleren en valideren van archetypen bedrijventerreinen. Verder ontwikkelt Universiteit Twente mee aan het EHP, andere EIGEN-tools, EIGEN toolsuite, en is er betrokkenheid bij de validatie en testen van de tools en de blauwdruk.  

Contactpersoon van de University of Twente is Yashar hajimolana.


s.hajimolana@utwente.nl

Logo Arcadis Over Morgen consortium EIGEN Energy Hubs

Arcadis | Over Morgen

Het belang van Arcadis | Over Morgen is het testen van en ervaring opdoen met energy hubs. Kennis waarmee zij projectontwikkelaars en decentrale overheden kunnen ondersteunen in het realiseren van nieuwe energiesystemen. Arcadis | Over Morgen erkent het probleem van groeiende netcongestie en wil met energy hubs experimenteren om de kansen en mogelijkheden voor concrete projecten inzichtelijk te krijgen.  

Voor EIGEN is de deelname van Arcadis | Over Morgen belangrijk, omdat zij goede kennis heeft over niet-technische factoren voor het slagen van een hernieuwbaar energieproject en het definiëren van archetypen bedrijfsterreinen. Arcadis | Over morgen werkt nauw samen met begunstigden van energy hubs zoals projectontwikkelaars van wind en zon en decentrale overheden die invulling moeten geven aan RES en het vestigingsklimaat willen verbeteren.  

Arcadis | Over Morgen levert in EIGEN een grote bijdrage aan het evalueren van de algemene impact en het ontwikkelen van implementatiestrategieën van energy hubs. Daarnaast draagt ze bij aan het onderzoeken en ontwikkelen van ontwerpparameters voor organisatorische en regulatoire aspecten, het definiëren van archetypen bedrijventerreinen, het ontwikkelen van prototypes van additionele EIGEN-tools naast het te ontwikkelen ‘Energy Hub Platform’.  

Contactpersoon van Arcadis | Over Morgen is Ard Lammertink.


ard.lammertink@arcadis.com

Connectr

Het belang van Connectr in EIGEN is het verkrijgen van kennis en ontwikkelen en testen van oplossingen voor energy hubs – specifiek in de regio Oost-Nederland. Connectr bestaat uit een innovatieprogramma, Innovatie lab en gedeelde faciliteiten om drie sleuteltechnologieën te onderzoek en ontwikkelen: elektrische energietechniek, elektrochemische energieopslag en duurzame aandrijfsystemen. Connectr ziet dat decentrale, flexibele netten zoals het Energy Hub-concept nieuwe benaderingen vereist en mogelijk maakt.  

Voor EIGEN is deelname van Connectr belangrijk vanwege de sterke kennispositie en ervaring die het initiatief heeft opgebouwd in Oost-Nederland. Daarnaast beschikt het over geavanceerde faciliteiten waar testen en simulaties uitgevoerd kunnen worden die essentieel zijn voor (deeloplossingen) binnen het project. Door de nauwe samenwerking met lokale en regionale overheden waarborgt Connectr de regionale en politieke inbedding van EIGEN.   

Contactpersoon van Connectr is Robert-Niels van Droffelaar.


Robbert-niels@connectr.nu

Saxion

Binnen Saxion zijn vijf lectoraten actief voor EIGEN: Duurzame Energie Voorziening (DEV), Ambient Intelligence (AI), Modelleren van Maatschappelijke Impact (MMI), Duurzame Leefomgeving (DL) en Business Modellen (BM).  Samen dragen zij bij aan EIGEN door zich te richten op niet-technologische aspecten die wel noodzakelijk zijn voor de technische specificaties die nodig zijn voor het succesvol realiseren van energy hubs. Zo zet Saxion een data gedreven aanpak op en draagt zij bij aan de ontwerpparameters voor organisatorische en financiële aspecten én ontwikkelen, modelleren en valideren ze archetypen bedrijventerreinen. Ten slotte werkt Saxion mee aan de toolsuite, pakt ze de verantwoordelijkheid voor disseminatie en exploitatie van de projectresultaten en is zij betrokken bij de validatie en het testen van de tools en de blauwdruk.  In de eindfase van het project helpt Saxion bij de evaluatie van het totale concept.

Contactpersoon van Saxion is Richard van Leeuwen.

 


r.p.vanleeuwen@saxion.nl

SEP

SEP is een initiatief van Port of Amsterdam dat ervoor zorgt dat bedrijven in het Amsterdamse havengebied vraag en aanbod van elektriciteit real-time op elkaar kunnen afstemmen en uitwisselen. Het EIGEN-project biedt SEP inzichten en oplossingen om dit nog beter in te kunnen richten. Andersom biedt het initiatief EIGEN toegang tot een pilotlocatie, ze vertegenwoordigt daarmee de eindgebruiker van het project. Dankzij de betrokkenheid bij het EIGEN-project kunnen de bedrijven hun visie op de ontwikkeling en toepassing van energy hubs delen en aangeven wat (technische) eisen van oplossingen zijn. SEP ondersteunt het ontwikkelen en testen van nieuwe kennis en EIGEN-tools. 

De contactpersoon van SEP is Robin Schipper.

 


robin@sep-energy.nl

TNO

Vanuit TNO zijn de disciplines Energy Transition Studies, Advanced Computing Engineering en Strategic Business Analysis betrokken bij EIGEN. De sterke kennispositie op het gebied van systeemintegratie en de energietransitie, specifiek op bedrijventerreinen, die TNO heeft is voor EIGEN erg waardevol. De kennisinstelling brengt zowel technische als niet-technische input in. Ze zijn betrokken bij het ontwikkelen en onderzoeken van ontwerpparameters voor opslag/conversie en gebruik op bedrijventerreinen en in grotere mate voor financiële en regulatoire aspecten. Daarnaast draagt TNO bij aan de ontwikkeling, het modelleren en de validatie van archetypen van bedrijventerreinen. Dit alles resulteert mede in de EIGEN-tools 

De contactpersoon van TNO is Bart Kaas.

 


bart.kaas@tno.nl

PARKnCharge

PARKnCHARGE realiseert laadmogelijkheden zoals laadpalen en laadpleinen voor elektrische auto’s voor bedrijven, gemeenten en elektrische rijders. Daarbij speelt de onderneming ook een belangrijke rol in de exploitatie. PARKnCHARGE ziet dat het slim opladen (en ontladen) van elektrische auto’s flexibiliteit toevoegt aan een energiesysteem. Daarom wil PARKnCHARGE nieuwe oplossingen ontwikkelen die passen binnen de schaal en dynamiek van de energy hub.  

PARKnCHARGE voegt met haar oplossing extra flexibiliteit toe aan het energiesysteem, wat noodzakelijk is voor energy hubs met fluctuerend vraag en aanbod.  Vanuit haar kennis en expertise draagt ze bij aan het definiëren van de bedrijventerreinen en de ontwikkeling van de EIGEN-tools. Samen met ElaadNL richt PARKnCHARGE zich tevens op het onderzoeken en ontwikkelen van ontwerpparameters voor laadinfrastructuren en voor het gebruik op bedrijventerreinen.  

Contactpersoon van PARKnCHARGE is Gerwin Hop.

 


gerwin@parkncharge.nl

Recoy

Recoy is een ontwikkelaar van technische applicaties voor grootverbruikers die energieflexibiliteit inzichtelijk maken, forecasting & optimalisatie van energieaanbod en -verbruik uitvoeren en investeringsstrategieën voor verdere elektrificatie mogelijk maakt. Het bedrijf wil haar oplossingen toepassen op decentrale netten die geen gereguleerde markt kennen maar wel flexibilisering vereisen. Binnen EIGEN kan Recoy deze oplossing door ontwikkelen.  

Voor EIGEN is deelname van Recoy belangrijk, omdat de onderneming over grote kennis rondom flexibilisering in/tussen centrale en decentrale netten beschikt. Ook heeft de onderneming ervaring opgebouwd met financiële aspecten en incentives om energieflexibilisering in vraag en aanbod in te zetten. Recoy levert binnen EIGEN een bijdrage aan het onderzoeken en ontwikkelen van ontwerpparameters voor opslag en conversie, voor gebruik op bedrijventerreinen en voor financiële aspecten. Daarnaast speelt de onderneming een grotere rol in de ontwikkeling van besluitkaders en het doorvertalen naar softwarematige oplossingen voor energy hubs, in zowel het private als gereguleerde domein.

Contactpersoon van Recoy is Ronald Kahmann.


kahmann@recoy.com

SemperPower

SemperPower is marktleider in het ontwikkelen, financieren en exploiteren van energieopslagsystemen. Grootschalige energieopslag was tot voor kort de ontbrekende schakel in de duurzame energietransitie. Met haar diensten kan SemperPower duurzame energie integreren, de CO2-uitstoot verminderen en de energietransitie versnellen.

Voor EIGEN is deelname van SemperPower belangrijk omdat de onderneming beschikt over cruciale opslagtechnologie en energiemanagementsystemen voor het ontwikkelen van de energy hub. Hierdoor kan beter omgegaan worden met fluctuerende verbruikers- en/of opwekprofielen. Daarnaast heeft SemperPower een achtergrond in organisatorische, financiële en regulatoire aspecten voor het realiseren van energieopslag in (de)centrale systemen.  

Contactpersoon van SemperPower is Dennis Schiricke.


ds@semperpower.com

ElaadNL

ElaadNL is een kennis- en innovatiecentrum op het gebied van (Smart) Charging voor elektrische mobiliteit en is opgericht door de netbeheerders in Nederland. De link tussen ElaadNL en de netbeheerders maakt voor netbeheerders inzichtelijk wat de behoeften en randvoorwaarden voor het elektriciteitsnet zijn om (uitbreiding van) elektrische mobiliteit te realiseren.  

Binnen EIGEN wil ElaadNL nieuwe kennis en oplossingen ontwikkelen om laadinfrastructuur optimaal in te passen in energy hubs. Digitale oplossingen zoals veilige Smart Charging en open standaarden en protocollen waaraan ElaadNL werkt zijn essentieel voor koppeling met de EIGEN-tools. Als kennis- en ontwikkelpartner draagt zij dan ook bij aan het onderzoeken en ontwikkelen van ontwerpparameters voor laadinfrastructuren in het private domein en voor het gebruik op bedrijventerreinen. ElaadNL speelt een grote rol bij het ontwikkelen en identificeren van archetypen voor bedrijventerreinen.  Ten slotte is ze betrokken bij het testen van laadinfrastructuur binnen de energy hub.  

Contactpersoon van ElaadNL is Paul Broos.

 


Paul.broos@elaad.nl

Ventolines

Ventolines is een adviesbureau dat zich specialiseert in het ontwikkelen, bouwen en beheren van duurzame-energieprojecten (zon, wind en opslag) en systeemintegratieoplossingen voor verschillende opdrachtgevers zoals coöperaties, energiebedrijven en overheden. Voor Ventolines zijn energy hubs een oplossing om optimaal gebruik te maken van de opwekcapaciteit en energieverliezen te beperken, onafhankelijk van het centrale elektriciteitsnet.  

Voor EIGEN is de deelname van Ventolines belangrijk, omdat de onderneming veel kennis bezit over de technische ontwerpparameters voor grootschalige hernieuwbare opwek en over kenmerken van de energieprofielen. Ventolines heeft veel juridische kennis van de benodigde contractvormen voor het delen van een netaansluiting (in geval van cable pooling en GDS). Verder kan Ventolines een waardevolle bijdrage leveren aan de organisatorische, financiële en regulatoire aspecten voor het realiseren voor grootschalige hernieuwbare opwek.  

Contactpersoon van Ventolines is Redmar Damsma.


redmardamsma@ventolines.nl

Alliander

Alliander is penvoerder van het EIGEN-project en één van de probleemeigenaren. De projectactiviteiten worden uitgevoerd door de dochterbedrijven Firan, ENTRNCE, Duurzaam Energie Perspectief (Dep) en Liander.

Alliander is integraal bij de activiteiten van het project betrokken, waarbij elke entiteit vanuit haar eigen expertise bijdraagt aan de resultaten. Een belangrijk verschil is aanwezig tussen Liander (vanuit haar gereguleerde taken) en de commerciële dochterondernemingen van Alliander. Liander focust zich specifiek op vraagstukken rondom het gereguleerde net, terwijl de andere entiteiten zich voornamelijk focussen op de commerciële toepassing en optimalisatie van de energy hub in het decentrale net.

Contactpersoon van Alliander is Frits Wattjes.


frits.wattjes@alliander.com

Adviesraad

Om projectresultaten breed te kunnen implementeren, de impact van tussentijdse resultaten te toetsen en tunnelvisies te voorkomen is een adviesraad opgezet die de stuurgroep van EIGEN adviseert. De adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van de sector.

Leden adviesraad:

  • Guy Konings namens Essent
  • Marc Leeuw namens Oost-NL
  • Anne van der Molen namens Stedin
  • Martijn van Wijngaarden namens Sunrock
  • Michiel Roelofs namens Emmett Green
  • Arnoud van der Wijk namens Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland
  • Jan-Willem Vogels namens de Rabobank